Volby do školské rady

Oznámení o výsledku volby členů školské rady:

  1. volba zákonného zástupce – výsledek volby: paní Jana Fílová s 200 hlasy
  2. volba pedagogického pracovníka – výsledek volby: Mgr. Dominika Krtková s 39 hlasy Při Základní škole Jaroslava Pešaty je zřízena školská rada. Je to orgán, který umožňuje zákonným zástupcům, pedagogickým pracovníkům a zřizovateli podílet se na správě školy. Funkční období členů rady je tři roky, nyní prodlouženo o dobu trvání nouzového stavu do července 2021. Školská rada zasedá 2x ročně, první zasedání svolává ředitelka školy, každé další pak předseda školské rady. Školská rada se vyjadřuje k návrhům školního vzdělávacího programu a k jejich uskutečňování, schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, schvaluje školní řád, schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, navrhuje opatření na zlepšení hospodaření, projednává zprávy ČŠI, podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy, podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.

Město Duchcov jmenovalo členem rady MUDr. Jiřího Slámu. Následovat bude volba zástupce pedagogického sboru. Nyní je na vás, vážení rodiče, abyste zvážili svůj zájem o nominaci a volbu. Po sestavení seznamu zájemců proběhne volba všemi zákonnými zástupci. Pokud o členství ve školské radě máte zájem, kontaktujte mne na mailové adrese vprchalova@zsjpesaty.cz do konce května. Veronika Prchalová, ředitelka školy