Prezenční vzdělávání dětí vybraných profesí

Pro řešení péče o děti zaměstnanců vybraných profesí platí: v mateřských školách, školních družinách a školních klubech se umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání dětem mateřských škol v mateřské škole a žákům 1. stupně základních škol ve školní družině nebo školním klubu, jejichž zákonní zástupci jsou
▪ zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
▪ pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
▪ pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
▪ zaměstnanci bezpečnostních sborů,
▪ příslušníci ozbrojených sil,
▪ zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
▪ zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
▪ zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
▪ zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
▪ zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Vzdělávání těchto dětí a žáků probíhá pouze v mateřské škole, školní družině nebo školním klubu, a to v těch, ve kterých jsou oficiálně zapsáni. Není možné, aby například dítě chodilo do jiné mateřské školy, než do které oficiálně chodí.

Tyto děti a žáci podléhají povinnému testování za stejných podmínek, jako je uvedeno v mimořádném opatření k testování žáků ve školách.

V případě těchto dětí není nezbytná homogenita. Pokud však budou zařazeni do skupiny s jinými dětmi a žáky, než jsou děti a žáci zákonných zástupců vybraných profesí, musí tyto děti nebo žáci homogenitu dodržovat (např. děti v mateřské škole jsou zařazeny do skupiny s povinně předškolními dětmi, které musí být v homogenních 15 členných skupinách).

Pokud uvažujete, že tuto službu využijete, obraťte se na paní zástupkyni Krátkou tf 736 613 477, která vám vysvětlí, jak to bude fungovat – řešíme individuálně, podle našich i vašich možností. Potřebujete potvrzení o zaměstnání.

K ošetřovnému více zde: https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne