5. stupeň PES prodloužen nejméně do 22. 1. 2021

Vážení rodiče, zdá se již téměř jisté, že se žáci 3. až 9. tříd do konce pololetí do školních tříd nevrátí.

Níže se seznamte s výňatkem z pokynu MŠMT k hodnocení za první pololetí školního roku 2020/21, neboť hodnocení na vysvědčení bude do značné míry vycházet právě z účasti dětí na distanční výuce.
Protože nám jde o co nejobjektivnější hodnocení práce vašich dětí=našich žáků, žádám vás o spolupráci při zajištění podkladů pro hodnocení, zejména na včasné a úplné odevzdávání domácí práce a aktivní účasti na online hodinách.
Děkuji a přeji nám brzký návrat do školních tříd, všem pevné zdraví, Veronika Prchalová, ředitelka školy

Hodnocení tohoto velmi nestandardního pololetí by mělo vycházet jednak ze zjištěné míry dosažení školních výstupů, ale mělo by být přihlíženo i k dalším skutečnostem ovlivňujícím výsledky vzdělávání, kterých žák v hodnoceném období dosáhl. Takovými skutečnostmi jsou např.:

 1. • účast na distanční výuce;
 2. • aktivita při distanční výuce (aktivní zapojení se do učení v synchronní i asynchronní distanční výuce);
 3. • osvojení si nové dovednosti komunikovat v prostředí platforem s učiteli i spolužáky;
 4. • řešení problémů spojených s distanční výukou, tvořivost, adaptabilita apod.;
 5. • schopnost organizovat si čas a učení v podmínkách, v nichž žák výrazně přebírá odpovědnost za svou práci;
 6. • to, jak si žák vytvořil prostředí pro učení doma;
 7. • to, jak si v digitálním zařízení vytvořil osobní učební prostředí;
 8. • to, jak si osvojil nové digitální kompetence související s distanční výukou synchronní i asynchronní formou;
 9. • to, jak při distančním vzdělávání podporuje spolužáky;
 10. • to, jak plnil zadané úkoly (včasnost, kvalita, ale i tvořivost apod.);
 11. • to, zda a jak plnil další doplňkové úkoly;
 12. • to, zda si žák pamatuje znalosti nabyté při prezenční výuce a dříve osvojené znalosti a dovednosti dokáže při dalším procesu učení používat;
 13. • osobní portfolio žáka (v listinné či digitální podobě).