Koncepce rozvoje školy do roku 2025

OBLAST ŘÍZENÍ A SPRÁVY

 • udržovat naplněnost tříd – v kontextu s potřebami obce přizpůsobovat nabídku nejširší veřejnosti
 • pokračovat v propagaci práce školy – prezentace na webových stránkách, v místním tisku a účastí na akcích v rámci obce i okresu Teplice
 • rozšiřovat portfolio celoškolních tradic (prohlubovat propojení prvního a druhého stupně školy), Den dětí (pořádají všechny školy), akademie, pohádková škola, Rodinky
 • spolupracovat se zřizovatelem na kulturním životě obce, dále spolupráce s obcí na projektech týkajících se školy
 • dětského hřiště a sportovišť – úprava pozemku školy – v tomto období se soustředit na vybudování venkovních hracích prvků pro mládež na pozemku školy v ulici J. Pešaty
 • pracovat na tvorbě projektů k získání dotací z fondů EU (vybavenost školy, mezinárodní spolupráce, profil regionu)
 • zlepšovat vybavení školy pro názornost a efektivitu výuky – zaměřit se na technické vzdělávání (dílny), aktualizovat učební pomůcky, doplňovat knihovny, modernizovat vybavení jednotlivých součástí školy – zejména učebny výpočetní techniky (druhý, pak první stupeň) v návaznosti na plánovanou změnu RVP ZV pro it vzdělávání
 • zdokonalovat řídící činnost delegováním a zvyšováním kompetencí řídících pracovníků, zvyšovat aktivní podíl pracovníků na řízení a zlepšování práce školy
 • hodnotit a inovovat strategie a plány pro realizaci ŠVP – reagovat na aktuální potřeby zaměstnavatelů, ve spolupráci s KÚ – klademe důraz na přírodovědné a technické obory
 • pravidelně vyhodnocovat personální rizika a přijímat opatření k jejich odstraňování, zejména v oblasti odborné kvalifikace pedagogů a věkové struktury

OBLAST VZDĚLÁVÁNÍ

 • motivovat žáky k aktivní účasti na různých soutěžích (vědomostních, sportovních, výtvarných) a oceňovat jejich úspěchy – ve spolupráci se zřizovatelem vytvořit motivační program
 • zaměřit se na podporu funkčních gramotností u žáků, zejména ve čtenářské, matematické, sociální, přírodovědné, informační gramotnosti a ve schopnosti komunikace v cizích jazycích – realizujeme dlouhodobě
 • zajišťovat účinnou individuální péči žákům se SPU dle doporučení PPP
 • sledovat kvalitu práce pedagogických pracovníků a ovlivňovat její růst, smysluplně využívat a sledovat DVPP, zaměřovat samostudium pedagogů a vytvářet pro ně podmínky – po období zvyšování matematických a jazykových kompetencí zaměřit se na technické vzdělávání pedagůgů
 • průběžně pracovat na inovacích školního vzdělávacího programu a na strategiích jeho rozvoje, na základě zkušeností pracovníků a požadavků rodičů, v závislosti na skladbě žáků, identifikovat a vyhodnocovat silné a slabé stránky školy – v minulém období jsme se zaměřili na navýšení hodin matematiky, zvyšování matematické gramotnosti, nyní cílíme na technické vzdělávání a rozšíření výuky německého jazyka již od 3. třídy (upřednostnit před aj)
 • systematicky hodnotit dosahované výsledky ve všech vzdělávacích oblastech a sledovat úspěšnost účastníků vzdělávání, výstupy pro hodnocení získávat z více zdrojů, analyzovat důvody neprospěchu, zaměřit se na prevenci školní neúspěšnosti, zejména u žáků, kteří dlouhodobě vykazují vysokou míru neúspěšnosti, srovnat s analýzou úspěšnosti – kteří žáci a proč jsou úspěšní, posilovat zájem o tuto skupinu ve vzdělávání
 • výchovu ke zdraví zaměřit na rozvoj zdravých stravovacích návyků, pohybových dovedností a tělesné zdatnosti dětí a žáků, v rámci prevence se zaměřit na prevenci rizikového chování dětí a žáků – zejména závadového chování v kyberprostoru, osvětu cílit na rodiče (včetně posilování jejich vědomí o odpovědnosti za toto chování)

OBLAST SOCIÁLNÍ

 • vytvářet ve škole přátelskou atmosféru a ovzduší spolupráce mezi dětmi, pracovníky školy a rodiči – úkol trvalý
 • vést děti k morálním hodnotám a pozitivnímu vztahu ke světu, k lidem a k přírodě rozvíjet environmentální výchovu
 • dbát na součinnost rodiny a školy, usilovat o soulad ve výchovném působení
 • zohledňovat vnější prostředí (sociální, regionální)
 • spolupracovat i s dalšími partnery při vytváření vzdělávací nabídky, zejména zájmové činnosti – ceníme si úzké spolupráce se školami a školskými zařízeními v Duchcově

Cíle souhrn

 • rozvoj podmínek ke vzdělávání – ekonomické zdroje, kulturnost a vybavenost prostředí, hygiena
 • preventivně předcházet problémům pomocí neustálé údržby budovy školy
 • zaměřit se na školu a její okolí z hlediska estetické výchovy a využití
 • usilovat o získání dalších finančních prostředků pomocí nejrůznějších projektů a grantů
 • zvýšit objem prostředků získaných vlastní hospodářskou činností a od sponzorů
 • zvyšování kvalifikovanosti pedagogů, rozvoj pedagogických dovedností pedagogů a odborných znalostí pracovníků školy, využívání znalostí ze speciální pedagogiky
 • rozvoj podpůrné, poradenské a konzultační činnosti školy žákům, zákonným zástupcům
 • rozvoj týmové spolupráce a kolegiálních vztahů ve škole
 • rozvoj informačního systému a prezentace školy, public relations

Strategie

OBLAST PEDAGOGICKÁ

 • podporovat dovednost samostatné práce žáků, využívat ji jako východisko vzdělávání
 • zdokonalovat systém výchovy v oblastech ekologie, rasové a náboženské snášenlivosti, xenofobie, úcty k lidem a k přírodě, k vytvářeným hodnotám
 • příznivá atmosféra, individuální přístup, alternativní postupy
 • rozvoj tvořivosti, samostatné práce, sebevzdělávání, dialogu a kooperace, aktivit dětí, talentovaných dětí
 • preventivně předcházet kázeňským problémům – vytipování problémových dětí, společné působení, včas informovat rodiče
 • trvale vytvářet podmínky pro děti se SPU
 • zaměřit se na prevenci rizikového chování
 • zohledňovat vzdělávací potřeby dětí cizinců

OBLAST MATERIÁLNĚ TECHNICKÁ

 • každoročně určovat priority ve vybavování v souladu s hospodárným, účelným čerpáním rozpočtu, zkvalitňovat vybavení tříd – kvalitní žákovské sety, osvětlení, větrání…
 • zajišťovat bezpečné prostředí pro vzdělávání a zdravý sociální, psychický i fyzický vývoj všech účastníků vzdělávání
 • zajistit obnovu ICT vybavenosti
 • získávání sponzorů na konkrétní akce školy, zvýšit podíl dalších osob na financování školy
 • zaměřovat se na využívání nabízených možností, zejména EU fondů a projektů vyhlašovaných MŠMT

OBLAST PERSONÁLNÍ

 • promyšleně vybírat nové pracovníky školy
 • podpora získání předepsané kvalifikace pro výkon zaměstnání pedagogů,
 • promyšleně a rovnoměrně delegovat jednotlivé úkoly na zaměstnance, podněcovat jejich rozvoj
 • motivovat zaměstnance – průhledný a jasný systém vyplácení mimotarifních složek platu
 • vypracovaný kontrolní systém ve všech oblastech činnosti školy
 • další vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřit na společné vzdělávání celého pedagogického týmu, dále se zaměřit na získávání oprávnění k výkonu specializovaných činností – výchovné poradenství, prevence rizikového chování

OBLAST EKONOMICKÁ

 • získávat a zvyšovat kladný hospodářský výsledek školy z obecní dotace a využívat ho pro rozvojové programy školy
 • spolupracovat s obcí při financování oprav budovy a zařízení školy
 • zlepšení hospodářského výsledku využíváním prostor školy pro jiné účely (pronájem)

OBLAST INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ A KONTAKTŮ S VEŘEJNOSTÍ

 • spolupráce s okolními školami a školskými zařízeními, výměna zkušeností pedagogů, společné akce
 • prezentace školy, vytváření image
 • stálá obnova a aktualizace internetových stránek školy
 • vysoká věcná i formální úroveň výstupů ze školy (výroční zprávy, info v tisku, na internetu)
 • vytváření pozitivního obrazu o škole – prezentace školy, propagace v médiích, akce pro pedagogy, akce pro širokou veřejnost

Koncepční záměry projednány se školskou radou a zřizovatelem v srpnu 2019.


Duchcov 1. 1. 2020

Mgr. Veronika Prchalová,
ředitelka školy