Koncepce 2020

OBLAST ŘÍZENÍ A SPRÁVY

 • udržovat naplněnost tříd, pokračovat v propagaci práce školy,
 • spolupracovat se zřizovatelem na kulturním životě obce – rozšiřovat portfolio celoškolních tradic (prohlubovat propojení prvního a druhého stupně školy), Den dětí, akademie, pohádková škola, dále spolupráce s obcí na projektech týkajících se školy, dětského hřiště a sportovišť – úprava pozemku školy,
 • pracovat na tvorbě projektů k získání dotací z fondů EU (vybavenost školy, mezinárodní spolupráce, profil regionu),
 • zlepšovat vybavení školy pro názornost a efektivitu výuky, aktualizovat učební pomůcky, doplňovat knihovny, modernizovat vybavení jednotlivých součástí školy,
 • zdokonalovat řídící činnost, zvyšovat aktivní podíl pracovníků na řízení a zlepšování práce školy,
 • hodnotit a inovovat strategie a plány pro realizaci ŠVP,
 • zajistit podíl pracovníků na strategickém řízení a vlastním hodnocení školy, delegovat výkonné kompetence na co nejnižší úrovně řízení,
 • pravidelně vyhodnocovat personální rizika a přijímat opatření k jejich odstraňování, zejména v oblasti odborné kvalifikace pedagogů a věkové struktury.

OBLAST VZDĚLÁVÁNÍ

 • motivovat žáky k aktivní účasti na různých soutěžích (sportovních, výtvarných) a oceňovat jejich úspěchy,
 • zaměřit se na podporu funkčních gramotností u žáků, zejména ve čtenářské, matematické, sociální, přírodovědné, informační gramotnosti a ve schopnosti komunikace v cizích jazycích,
 • zajišťovat účinnou individuální péči žákům s výukovými problémy a vývojovými poruchami učení dle doporučení PPP,
 • sledovat kvalitu práce pedagogických pracovníků a ovlivňovat její růst, uplatňovat ve výuce nové alternativní metody, smysluplně využívat a sledovat DVPP, zaměřovat samostudium pedagogů a vytvářet pro ně podmínky,
 • průběžně pracovat na inovacích školního vzdělávacího programu a na strategiích jeho rozvoje, na základě zkušeností pracovníků a požadavků rodičů, v závislosti na skladbě žáků, identifikovat a vyhodnocovat silné a slabé stránky školy,
 • systematicky hodnotit dosahované výsledky ve všech vzdělávacích oblastech a sledovat úspěšnost účastníků vzdělávání, výstupy pro hodnocení získávat z více zdrojů, analyzovat důvody neprospěchu, zaměřit se na prevenci školní neúspěšnosti, zejména u žáků, kteří dlouhodobě vykazují vysokou míru neúspěšnosti,
 • výchovu ke zdraví zaměřit na rozvoj zdravých stravovacích návyků, pohybových dovedností a tělesné zdatnosti dětí a žáků, v rámci prevence se zaměřit na prevenci rizikového chování dětí a žáků (užívání návykových látek, šikana apod.).

OBLAST SOCIÁLNÍ

 • vytvářet ve škole přátelskou atmosféru a ovzduší spolupráce mezi dětmi, pracovníky školy a rodiči,
 • vést děti k morálním hodnotám a pozitivnímu vztahu ke světu, k lidem a k přírodě rozvíjet environmentální výchovu,
 • dbát na součinnost rodiny a školy, usilovat o soulad ve výchovném působení, prohloubení zájmu rodičů o dění ve škole,
 • trvale posilovat pocit sounáležitosti se školou,
 • zohledňovat vnější prostředí (sociální, regionální),
 • odstraňovat sociální, zdravotní a bezpečnostní bariéry,
 • zpracovat a vyhodnocovat koncepci domácí přípravy,
 • zřídit školské poradenské pracoviště pro poskytování poradenských služeb rodičům i žákům,
 • spolupracovat i s dalšími partnery při vytváření vzdělávací nabídky, zejména zájmové činnosti.

Cíle

 • rozvoj podmínek ke vzdělávání – ekonomické zdroje, kulturnost a vybavenost prostředí, hygiena,
 • preventivně předcházet problémům pomocí neustálé údržby budovy školy,
 • zaměřit se na školu a její okolí z hlediska estetické výchovy a využití,
 • usilovat o získání dalších finančních prostředků pomocí nejrůznějších projektů a grantů,
 • zvýšit objem prostředků získaných vlastní hospodářskou činností a od sponzorů,
 • zvyšování kvalifikovanosti pedagogů, rozvoj pedagogických dovedností pedagogů a odborných znalostí pracovníků školy, využívání znalostí ze speciální pedagogiky,
 • rozvoj podpůrné, poradenské a konzultační činnosti školy žákům, zákonným zástupcům,
 • rozvoj týmové spolupráce a kolegiálních vztahů ve škole,
 • rozvoj informačního systému a prezentace školy, public relations.

Strategie

OBLAST PEDAGOGICKÁ

 • podporovat dovednost samostatné práce žáků, využívat ji jako východisko vzdělávání
 • vytvořit systém vedoucí k účinnější výchově v oblastech ekologie, rasové a náboženské snášenlivosti, xenofobie, úcty k lidem a k přírodě, k vytvářeným hodnotám,
 • příznivá atmosféra, individuální přístup, alternativní postupy,
 • rozvoj tvořivosti, samostatné práce, sebevzdělávání, dialogu, kooperace, aktivit dětí, talentovaných dětí,
 • preventivně předcházet kázeňským problémům – vytipování problémových dětí, společné působení, včas informovat rodiče,
 • trvale vytvářet podmínky pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • zaměřit se na prevenci rizikového chování,
 • zohledňovat vzdělávací potřeby dětí cizinců.

OBLAST MATERIÁLNĚ TECHNICKÁ

 • každoročně určovat priority ve vybavování v souladu s hospodárným, účelným čerpáním rozpočtu, zkvalitňovat vybavení tříd,
 • zajišťovat bezpečné prostředí pro vzdělávání a zdravý sociální, psychický i fyzický vývoj všech účastníků vzdělávání,
 • zajistit obnovu ICT vybavenosti,
 • získávání sponzorů na konkrétní akce školy, zvýšit podíl dalších osob na financování školy,
 • zaměřovat se na využívání nabízených možností, zejména EU fondů a projektů vyhlašovaných MŠMT.

OBLAST PERSONÁLNÍ

 • promyšleně vybírat případné nové pracovníky školy,
 • podpora získání předepsané kvalifikace pro výkon zaměstnání pedagogů,
 • promyšleně a rovnoměrně delegovat jednotlivé úkoly na zaměstnance, podněcovat jejich rozvoj,
 • motivovat zaměstnance – průhledný a jasný systém vyplácení mimotarifních složek platu,
 • vypracovaný kontrolní systém ve všech oblastech činnosti školy,
 • v systému odměňování podporovat realizaci ŠVP,
 • další vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřit na společné vzdělávání celého pedagogického týmu, dále se zaměřit na získávání oprávnění k výkonu specializovaných činností.

OBLAST EKONOMICKÁ

 • získávat a zvyšovat kladný hospodářský výsledek školy z obecní dotace a využívat ho pro rozvojové programy školy nebo pro fond odměn pracovníků školy,
 • spolupracovat s obcí při financování oprav budovy a zařízení školy,
 • zlepšení hospodářského výsledku využíváním prostor školy pro jiné účely (pronájem).

OBLAST INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ A KONTAKTŮ S VEŘEJNOSTÍ

 • spolupráce s okolními školami a školskými zařízeními, výměna zkušeností pedagogů, společné akce,
 • prezentace školy, vytváření image,
 • stálá obnova a aktualizace internetových stránek školy,
 • vysoká věcná i formální úroveň výstupů ze školy (výroční zprávy, info v tisku, na internetu),
 • vytváření pozitivního obrazu o škole – prezentace školy, propagace v médiích, akce pro pedagogy, akce pro širokou veřejnost.

Koncepční záměry projednán se školskou radou a zřizovatelem.
Duchcov 1. 1. 2015
razítko
podpis

Mgr. Veronika Prchalová,
ředitelka školy

Napsat komentář